Het Gilde Mineurs
Terug naar Terra X Startpagina
Terug naar Gildes en groeperingen


mijn dwergen_2

Hij heeft geluk. Yrak, gekleed in enkel een lendendoek, de rest van zijn magere lichaam bedekt in een dikke laag stof en aangekoekte plakken modder, trilt van opwinding. De handen van de slaaf omsluiten krampachtig het kleine object dat hij in een van de donkere gangen van de groeve had gevonden. Voorzichtig opent hij zijn vuist en bekijkt nogmaals met grote, ongelovige ogen de schat die hij vast heeft. Het blauwe schijnsel dat van het object afkomt is bijna hypnotiserend. Voorzichtig stopt hij het object in het kleine stoffen zakje dat om zijn nek hangt. Als hij het niet afgeeft kan hij wanneer hij weer boven is het misschien verkopen. Maar dat moet zonder dat de andere Mineurs het zien… Plots klinkt er gestommel in de gang achter hem en kijkt Yrak verschrikt over zijn schouder. In het halfduister van de lampen die de gang verlichten ziet hij een andere slaaf staan; Syrel. Voordat hij haar kan tegenhouden, gilt ze; ‘Yrak heeft er een gevonden! Hij heeft er een gevonden!’ Haar stem galmt door de gang, en dan klinkt het antwoord. ‘Maak plaats! Maak plaats! Laat de opzichter door!’ Syrel wordt ruw aan de kant gebeukt als een brede, gehelmde gedaante zich plots door de smalle gang wurmt. De gedaante snelt zich op Yrak af en voor hij het goed en wel doorheeft wordt hij vastgegrepen en ruw door elkaar geschud. ‘Waar!? Waar is het!?’ Zo snel hij kan grijpt Yrak naar de buidel en duwt het in het gezicht van de opzichter. Hij wordt losgelaten en de buidel wordt uit zijn hand gegrist en door brede, vieze vingers opengetrokken. Voor een kort moment verlicht het blauwe schijnsel nu het stokkige gezicht van opzichter Jelchor. Yrak ziet de gretige schittering in de ogen van de dwerg. Dan verdwijnt het Artefact, want het was niets minder dan een eeuwenoud object van de Anciens die Yrak in de gang had gevonden, in een buidel aan de dikke riem van de slavenopzichter. ‘Terug aan het werk! En waag het niet om nog eens zo’n streek uit te halen!’ Dondert de stem van opzichter Jelchor nog door de gang, voordat hij uit het zicht verdwijnt. Yrak ligt verslagen tegen de muur van de groeve. Het had erger kunnen aflopen. Hij had hier voor opgehangen kunnen worden, misschien zelfs een verbanmis en vermank… Hij heeft geluk.

NB: Deze informatie geeft het algemene beeld van het Gilde. Door de aard van de spelwereld is het echter goed mogelijk dat er van locatie tot locatie (kleine) verschillen zijn, ook binnen hetzelfde Gilde. Deelnemers mogen ervoor kiezen om een afwijkende vorm te spelen, bijvoorbeeld qua uiterlijk. Graag horen wij hier wel van via This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Kern van het Gilde

Het Gilde Mineur houdt zich bezig met het verkrijgen van waardevolle Grondstoffen en Anciens Artefacten. Veelal verkrijgen ze dit op een van de volgende twee manieren; door het afgraven van oude Anciens ruïnes en al het bruikbare materiaal verzamelen of door te graven in de uitgeputte aarde. Voor Teoc is de wereld al grotendeels van grondstoffen ontdaan, dus ook de klassieke mijn werkzaamheden leveren amper nog iets op; vaak graven de Mineurs dan ook op zoek naar ondergrondse gangen, opslagruimtes, cryptes of bolwerken van de Anciens. Het is hier, ondergronds, dat de Mineurs hun grootste vondsten doen. Veelal is dit oud schroot, waarvan de originele functie lang verloren is gegaan. Dit wordt verhandeld met het Gilde Bricoleur er weer bruikbare spullen van kan maken. Maar soms worden er vondsten gedaan die veel meer waard zijn. Deze vondsten worden Artefacten genoemd en dragen nog de Hoge Magie van de Anciens in bruikbare vorm. Wanneer de Mineurs deze niet zelf houden, worden ze bijna altijd opgekocht door het Gilde Mercantile.

Afdelingen van het Gilde Mineur worden, net als bij het Gilde Agricole, koninkrijken genoemd. Deze koninkrijken bevinden zich vaak nabij eeuwenoude ruïnes van de Anciens, zeldzame gebieden waar nog restjes erts in de bodem zit of op plaatsen waar, vaak verscholen, Anciens bouwwerken onder de grond zitten. Een Mineur koninkrijk beslaat vaak de plaats waar zij opgravingen doen (een mijn, gangenstelsel of ruïne), hun werkplaatsen en woningen plus de kleine hoeveelheid grond die zij daaromheen kunnen houden.

Koninkrijken van de Mineurs worden vaak bestuurd door een dwerg, die zowel Maitre als koning of koningin is. Hieronder vervullen andere dwergen belangrijke posities. Andere volkeren en rassen zijn in deze gevallen vaak niet toegestaan om hoge functies binnen het Gilde te bekleden. Sterker nog, het Gilde houdt andere volkeren als slaven, die in de kronkelende gangen graven en het zware, gevaarlijke werk doen. Er gaan veel verschillende verhalen rond over de oorsprong van dit gebruik.


Structuur van het Gilde

Het Gilde du Mineur is grotendeels volgens de gebruikelijke structuur van de Gildes opgedeeld. Enerzijds het onderscheid tussen Combatants en Savants en anderzijds de rangorde van Apprenti tot Compagnon tot uiteindelijk Maître. Een belangrijk onderdeel van het Gilde is dat zij veel slaven hebben, die het grootste deel van het zware werk doen.


Deze slaven vallen niet onder de gebruikelijke hiërarchie, zij staan nog onder de Apprenti. Zij zijn ook het eigendom van iemand anders binnen de afdeling, over het algemeen van de Maître. Een welvarende Compagnon kan ook een aantal slaven hebben, vaak is het voor Apprenti verboden om slaven te bezitten. In de meeste Mineur koninkrijken wordt een of meerdere opzichters aangesteld die de verantwoordelijk draagt over de slaven: de opzichter verdeelt de taken, controleert het werk en straft ze indien nodig. De taken van een slaaf zijn zwaar en simpel. Het ruwe graafwerk, het uitgraven van gangen, het wegdragen van puin en het tillen van zware kisten vol ruwe Grondstoffen.


mineur 1

Apprenti zijn de ‘lagere’ werkers binnen het Gilde. Zij staan boven de slaven en hoeven dus niet ál het fysieke zware werk te doen, maar moeten zeker hun handen uit de mouwen steken. Vaak dragen de Apprenti ook verantwoordelijkheid over de meeste simpele vondsten, het schroot en puin van de Anciens en de incidentele stukken erts. Zodra er door de slaven iets gevonden wordt, nemen de Savant Apprenti het over. Zij doen het fijnere werk wanneer er erts moet worden uitgehakt of Anciens schroot moet worden vrijgemaakt. Hier vertrouwen zij de slaven niet mee. De opgegraven zaken worden dan door andere Apprenti gesorteerd, verdeeld en met behulp van slaven weer afgevoerd. De Apprenti Combatants hebben simpele taken als wachtdiensten, patrouilles en (wapen) onderhoud.


De Compagnons zijn de ervaren mijnwerkers en opgravers. Zij hebben vaak lang ervaring als Apprenti gehad en zijn uiteindelijk door de Maître tot Compagnon verheven. Combatant Compagnons hebben een rol als opzichter of slavenmeester of beheren het gereedschap en werktuig van het Gilde. De meeste opgravingen van de Mineurs zijn ook in verschillende stukken opgedeeld. Een groepje Savant Compagnons heeft dan de verantwoordelijkheid over een stuk van de opgraving. Ook zijn het de Savant Compagnons die zich veelal bezig houden met de meest waardevolle vondsten: de Artefacten van de Anciens. Deze worden door hen ingenomen, schoongemaakt en doorgegeven aan de Maître. Vanwege hun ervaring zijn het de Compagnons die nieuwe gangen en schachten controleren en eventueel plannen te maken om ze te verstevigen. Vaak doen zij dit pas na er eerst slaven in te hebben gestuurd, om het directe instortingsgevaar te testen. 


De Maître is de eindverantwoordelijke van een Mineurs rijk. Hij (of zij) is de plaatselijke koning(in) en de locatie waar het Gilde actief is, of het nou een gegraven mijn of een oud Anciens bolwerk is, wordt als zijn/haar bezit gezien. Maîtres werken over het algemeen niet zelf en laten het zware werk aan anderen over. Zij houden zich meer bezig met het verhandelen van wat er opgegraven is, het verkrijgen van nieuwe slaven en het besturen van de gemeenschap Mineurs. Bij de Mineurs is de Maître aanvankelijk degene die het rijk gesticht heeft, daarna gaat het over op nakomelingen van die Maître of simpelweg een ander die door het sterkrecht het rijk overneemt.

 

De Combatants van het Gilde hebben de taak om de Gildeleden, opgravingen en bovenal hetgeen dat opgegraven wordt te verdedigen. Het zijn krijgers met een gedegen uitrusting en wapentuig; daar zijn immers het geld en de Grondstoffen voor beschikbaar. De precieze invulling van de taak van de Combatants wisselt per Mineurs koninkrijk: in het ene rijk begeleiden de Combatants Compagnons de slaven intensief en moeten zij ook opstanden neerslaan, in een ander rijk is het vooral de taak om een uitgestrekt gebied met Anciens overblijfselen te patrouilleren. Ook zijn zij vaak aanwezig bij de onderhandelingen met het Gilde Mercantil, om er voor te zorgen dat zij de waardevolle Artefacten niet te makkelijk meenemen.  


De Savants vormen de kern van de opgravingen, of ze nu Apprenti of Compagnon zijn. Zij delven zelf naar grondstoffen, beheren de gangen en mijnschachten, onderzoeken de gevonden Artefacten en nog meer. Vaak hebben zij kennis over de grond, verschillende materialen en ertsen en soms zelfs oppervlakkige kennis over Anciens bouwtechnieken en Artefacten.


Bestaansrecht

De monopolie van het Gilde du Mineur ligt op de overblijfselen van de Anciens en waardevolle grondstoffen: het vinden, opgraven, verwerken en verkopen er van. Men zou dus kunnen stellen dat het Bestaansrecht van de Mineurs op een bepaalde manier vooral territoriaal is. Want Rechtdoening zal niet geëist worden als iemand willekeurig een gat graaft om klei te zoeken, maar zodra er vanuit datzelfde gat geen klei, maar roestige staalplaten gevonden worden is het een Mineur aangelegenheid en pleegt een ander Bestaansschennis.


Sommige Mineurs trekken het zelfs verder en menen dat hun Bestaansrecht ook alle vormen van Artefacten omvat. Logischerwijze het vinden er van, maar ook het onderzoeken en gebruiken. Deze opvatting wordt alleen niet overal door andere Gildes gedeeld.Gebruiken en cultuur

mineur 2Van alle Gildes binnen de Gildecultuur wordt het Gilde Mineur het minst begrepen door anderen. Dit komt vooral door hetgeen waar zij dagelijks mee in aanraking komen: de geheimen van de Anciens. Waar Agricoles nuchter het land bewerken of Bricoleurs helemaal opgaan in hun ambacht, hebben Mineurs vaak letterlijk inzichten in de verborgen en bedolven wereld van voorheen. Dit wil niet zeggen dat zij de geheimen van de Anciens ontrafeld hebben en alle kennis van voor en tijdens Teoc bezitten, het tegendeel zelfs. Maar het feit dat zij dagelijks oog in oog staan met restanten van de hoogtijdagen der Anciens en een van de weinigen zijn die nog actieve Hoge Magie gezien hebben heeft invloed op hun wereldbeeld. Zij weten hoe goed het was en hoe onmogelijk het zal zijn om het niveau van de Anciens weer te bereiken. Veel oudere, ervaren Mineurs komen hierdoor op anderen vaak somber, pessimistisch en bot over


Voor de Mineurs zijn slaven een teken van welvaart. Immers is het houden van slaven een heftige klus als het neerkomt op hen voeden. Alleen Mineurs die een constante toevoer tot voedsel weten te regelen zijn hiertoe in staat. Het hebben en kunnen onderhouden van veel slaven geeft een persoon in de Vervallen Wereld een ongekende status. En dit weten zij ook. Vaak pronken zij maar al te graag met hun levende eigendom, om zo de andere Gildes er aan te herinneren dat zij niet zomaar over hen heen kunnen lopen. 


Slaven dragen altijd een teken waardoor zij te herkennen zijn als slaaf. Niet alleen ontmoedigt dit ontsnappingen, omdat het de overlevingskansen buiten verkleint, maar het wordt ook praktisch gebruikt als een manier om de slaven in te delen. Per afdeling van het Gilde kunnen de tekens verschillen, bijvoorbeeld door het dragen van een bepaald kledingstuk, een merk, een keten of een tatoeage. Ondanks de zware omstandigheden komen ontsnappingen van individuele slaven niet veel voor. Ook al verschilt het per Mineur afdeling, heeft het zijn van een slaaf ook voordelen. Men is vaak verzekerd van voedsel en woont in relatieve veiligheid. Dit maakt dat de meeste slaven zich hebben berust met hun lot en het slaaf zijn hebben geaccepteerd. Individuele opstandige slaven zijn dus relatief zeldzaam, maar toch Mineurs moeten altijd waakzaam zijn voor grootschalige opstanden van groepen slaven (in extreme gevallen zelfs álle slaven in een afdeling). Vaak wordt dit aangewakkerd door aanhoudend voedseltekort of snel opeenvolgende sterfgevallen tijdens het werken. De Combatants van de Mineurs proberen alles wat lijkt op rebellie of ongehoorzaamheid hardhandig de kop in te drukken. In hun achterhoofd hebben zij dan vaak een bekende legende van een grote Mineur stad in het oosten waar de gehele slavenbevolking, onder aanvoering van de slaaf Witter, in opstand kwam en de stad met de grond gelijk maakte. 


Geliefde symboliek bij de Mineurs zijn de symbolen die de Anciens gebruikten voor hun Hoge Magie. Deze symboliek is afgeleid van de meer delicate artefacten die de Mineurs uit hun mijnen halen en bij nadere bestudering vaak de tekens van de Hoge Magie hadden. Onder de Mineurs bestaat er een heel scala aan verschillende merken die binnen elke afdeling hun eigen betekenis hebben. Merken bestaan uit glieven, die door sommige Mineurs zelfs bijzondere gaven worden toebedeeld. Zo zou het dragen van een bepaald merk een schild steviger maken, een wapen scherper en een houweel krachtiger. Ook worden de verschillende merken gebruikt om kleding te versieren, en daardoor meer welvaart en status uit te stralen.


Een bekend gezegde dat onder veel Mineur koninkrijken verspreid is luidt ‘vreemd is gevaar’. Dit slaat op twee dingen. Enerzijds is het voor Mineurs een bekend gegeven dat het graven in de aarde, of het nou volledig op eigen kracht is of het uitgraven van Anciens gangenstelsels, levensgevaarlijk kan zijn zonder gedegen voorbereiding. Een mijngang die niet gestut is kan instorten of een verborgen hal van voor Teoc kan gevuld zijn met GIF. Anderzijds slaat dit gezegde op de Hoge Magie van de Anciens. Ondanks dat Mineurs hier meer in aanraking mee komen dan andere Gildes, is dit ook voor hen nog in mysteriën gehuld. Elke Mineur kent wel verhalen over een Compagnon die om het leven is gekomen door een Artefact dat plots verschroeiende hitte uitblies of een muur gevuld met het Feu Celeste, die een vochtige gang in een dodelijke val veranderd. Artefacten van de Anciens zijn extreem waardevol en machtig, maar zo lang ze onbegrepen blijven moeten ze voorzichtig benaderd worden.


Uiterlijke stijl

mineur 31Dit is het algemene uiterlijke beeld van het Gilde du Mineur. Deelnemers mogen hiervan afwijken of het als inspiratie gebruiken voor hun eigen personage. Het staat in de Vervallen Wereld niet vast hoe elk Gilde er uit ziet, de onderstaande tekst uit vooral het gedachtegoed dat achter het uiterlijk zit. Kleding is ook altijd onderhevig aan de vervallen staat van de wereld.


Kleding van de Mineurs is erg praktisch en stevig. Wijde, hoge, gestreepte werkbroeken zijn de norm en gaan vaak gepaard met brede leren riemen. Veel kleding is gewatteerd en fungeert ook als bescherming in de mijnen. Een gewone Mineur Savant draagt boven zijn wijde broek vaak een simpel werkshirt of eenvoudige tuniek. Voor zowel Savants als Combatants is het niet ongebruikelijk om een hoofddeksel te dragen ter bescherming. Wanneer men metaal gebruikt, is het de eerste prioriteit om het hoofd goed te beschermen. Dit heeft te maken met de vallende brokstukken en het incidentele instortgevaar van de gangen en schachten. Voor helmen worden ook leer en gewatteerde materialen gebruikt.


Veel Mineurs zijn hebben in hun kleding een (wat wij kennen als) Oost-Europese invloed. Kaftans komen veel voor en ook hoofddeksels zijn hier aan te herkennen. Ook verwerken Mineurs veel referenties naar Hoge Magie van de Anciens in hun kleding, gebruiksvoorwerpen, pantsers en schilden (dit zijn geabstraheerde symbolen gebaseerd op computerchips, elektrische circuits, computer codes etc). Vaak wordt er aan zo’n glief een bovennatuurlijke werking toegekend. 


Een Mineur Combatant heeft de beste (wat relatief is) toegang tot metalen uitrusting en heeft vaak een pantser bestaande uit metalen plaatjes op kleding genaaid of geklonken wapenrusting. Een helm, zowel voor in gevecht als in de mijn, is een standaard eigendom.


Slaven gaan gehuld in lompen en hebben geïmproviseerde bescherming voor het zware werk in de mijnen. Tenminste, wanneer dit beschikbaar is. Anders zijn het vaak louter lendendoeken en vodden. Ook is het gebruikelijk dat zij een teken dragen waaruit blijkt dat ze slaaf zijn. Denk hierbij aan een bepaald brandmerk, een halsband, een bepaald soort keten etc.


Kleuren die vaak worden gedragen zijn grijs, zwart, geel/oranje en bruin. Verder zijn streepjes en geometrische patronen erg populair.

De Mineurs dragen, in vergelijking tot de andere Gildes, de meeste verwijzingen naar de Anciens, zowel in symboliek als in materiaal en kleine Artefacten. Verder is kleding vaak gemaakt van dikke en ruwe stoffen, zoals gekookte wol en grof geweven linnen en katoen.