Algemene voorwaarden Games-N-Stuff Evenementen
Larp Events
Friday, 26 March 2010 16:58
(Lees hier onze huisregels die ter plekke van kracht zijn)

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden Evenementen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Games-N-Us.( hierna te noemen: "GNU") en degene die een toegangsbewijs ter zake een door GNU georganiseerd evenement bestelt/koopt of hieraan deelneemt (hierna te noemen: de "klant"). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door GNU voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: "(voor)verkoopadres").

1.2 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan levend rollenspel evenementen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.

1.3 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

2. Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen GNU en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij GNU dan wel een door GNU ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt of kosteloos ontvangt van GNU. 

2.2 Een toegangsbewijs bestaat uit een door of vanwege GNU verstrekt document.

2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van GNU. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement aangegeven op het toegangsbewijs. Alleen de houder van het toegangsbewijs [die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement] krijgt toegang. GNU mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). GNU is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door GNU dan wel een door GNU ingeschakeld (voor)verkoopadres.

2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6 Alleen aanschaf bij de eventueel erkende voorverkoopadressen of bij GNU garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

3. Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen in het kader van commerciële doeleinden.

3.2 De klant die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens GNU voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

3.3 Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van €1.000,- per overtreding aan GNU verschuldigd en €500,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voorduurt onverminderd het recht van GNU om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

4. Verplichtingen van de klant

4.1 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel voor aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

4.2 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om GNU onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

4.3 Het is verboden vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of sterk alcoholhoudende dranken en/of verdovende middelen mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

4.4 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van GNU, waaronder de huis-, gedrags-, en kampeerregels (zie 8), de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.

4.5 In ieder evenement kunnen wijzigingen optreden indien de veiligheids factoren dit vereisen. Elke deelnemer wordt geacht tevens zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en de instructies op te volgen, wanneer de deelnemer gezondheidsklachten heeft en deze tijdens het evenement deze gezondheid in gevaar kan komen dient hij dit van te voren te melden. Men dient voor en tijdens het evenement nuchter te verschijnen, GNU behoudt het recht bij enige twijfel (van alcohol / drugs gebruik) u te weren, dit voor uw en ieders veiligheid.

4.6 Alleen met door de spelleiding goedgekeurde levend rollenspel (larp) wapens mogen worden gebruikt op het evenement. De klant is verplicht alle levend rollenspel wapens die hij wilt gebruiken te laten keuren door GNU voor aanvang van het evenement. Alle afgekeurde levend rollenspel wapens zijn niet toegestaan te gebruiken gedurende het evenement. Als er letsel of anderszins schade onstaat door een levend rollenspel wapen, ook al is deze goedgekeurd door GNU, is GNU niet aansprakelijk.

4.7 Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. GNU behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer of de klant.

5. Rechten van GNU

5.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in de in de artikelen 3 en 4 van deze algemene voorwaarden is GNU gerechtigd de klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan GNU, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan.

5.2 GNU behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien GNU dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is GNU gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

5.4 GNU is gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding. Dit beeld- en/of geluidsmateriaal mag door GNU voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden worden gebruikt.

6. Overmacht

6.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etcetera heeft GNU het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

6.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door GNU wordt geannuleerd, zal GNU uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

6.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door GNU wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

7. Aansprakelijkheid GNU

7.1 GNU is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan GNU toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen GNU is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

1.gevolgschade;

2.immateriële schade;

3.schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van GNU.

7.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat GNU geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

7.3 GNU stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van goederen van de klant.

7.4 GNU zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.

7.5 GNU is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

7.6 Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

7.7. GNU is niet aansprakelijk voor kennelijke onjuistheden in de aanbieding die aan klant wordt gedaan.

8. Huis-, Gedrags-, en Kampeerregels

8.1. Respecteer de andere deelnemers, wees vriendelijk en beleefd. Het gaat er om dat iedereen een leuke dag of weekend kan beleven en met een goed gevoel naar huis kan gaan.

8.2. Sportiviteit en lol is het belangrijkste wat er is bij Levend Rollenspel. Omdat er veel wordt gevochten met speciaal daarvoor geproduceerde wapens zijn er een aantal regels om ervoor te zorgen dat het vechten op veilige manier gebeurt. Hieronder kan je vinden wat wel en niet mag tijdens het vechten:

1. Je mag niet steken met je wapen.

2. Sla nooit op het hoofd, nek, kruis - of bij vrouwen - borsten van je tegenstander(s).

3. Maak nooit een slag waarbij je je wapen boven je hoofd licht, om deze daarna naar beneden te zwaaien.

4. Tijdens het vechten moet je altijd je slag inhouden. dat wil zeggen dat je niet met volle kracht mag slaan. Vecht rustig en gecontroleerd.

5. Zodra je jouw tegenstander hebt geraakt, haal dan niet door. Dit kan striemen veroorzaken. Het gaat er niet om hoe hard je je tegenstander raakt, maar dat je hem raakt.

6. Houd de omgeving waar je vecht in de gaten om blessures en valpartijen te voorkomen.

7. Als je je tegenstander per ongeluk te hard slaat of op hoofd, nek, of andere kwetsbare delen, stop dan met vechten. Check of alles goed is, en geef hem/ haar de tijd voordat je weer begint te vechten.

8. Respecteer je tegenstander. Het gaat tenslotte om de lol, niet om het winnen. Eerlijkheid is erg belangrijk, een eervol verlies is beter dan een eerloze overwinning.

8.5 Laat toilet en douche schoon achter. Als zeep of toiletpapier op is, meld dit dan aan de organisatie.

8.6 Laat geen rotzooi liggen, vuilniszakken zijn eventueel verkrijgbaar bij de organisatie. Deelnemers die toch een rotzooi achterlaten zullen worden gefactureerd voor het opruimen ervan.

8.7 Wildplassen is verboden.

8.8 Roken in de bossen is verboden.

8.9 Het kan zijn dat op het evenement de organisatie bepaalde instructies heeft i.v.m. het kamperen. Volg deze dan ook om chaos en onduidelijkheid te voorkomen.

8.10 Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan, ongeacht hetgeen wat of van wie het gestolen wordt.

9. Slotbepalingen

9.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en GNU bestaat is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen GNU en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle. GNU is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.