goden
 
TERUG naar Quon Spelwereld


De goden van Erumdar

Lang kende Erumdar wat nu het Oude Pantheon heet. De oppergod Destiny, god van balans,en al zijn zoons en dochters werden door de hele wereld, met uitzondering van de Koningslanden van Diarla, aanbeden. De eerste en krachtigste creaties van Destiny waren Zasyak, de eeuwige schaduw, en Aurus, de oneindige vlam. Zasyak had echter de ambitie om groter te worden dan zijn vader. Één voor één vermoordde hij zijn broeders en zusters, nam hun krachten tot zich en ontketende zo de Godenoorlog. Eenmaal krachtig genoeg betrad hij de fysieke wereld en leidde zijn eigen dochters en zijn uitverkoren volk, de Vodu’kar,  in een gruwelijke strijd. Slechts Aurus en Morvus, de god van de dood, wisten aan hem te ontkomen: Zasyak vermoordde zelfs Destiny, zijn eigen vader. Uiteindelijk was het Aurus die, met hulp van de door stervelingen hersmeden Zwarte Dolk, zijn broer wist te stoppen. Hij offerde zichzelf op door met Zasyak te versmelten en samen vormden zij een nieuwe macht: de godin Nyarayn. 

De dood van Destiny had echter nog een ander, onverwacht gevolg: het verbrak de diepe slaap waarin zijn eigen broeders en zusters zich eeuwenlang hadden bevonden. Zij ontwaakten en besloten om over de wereld van hun broer te waken. Samen met Nyarayn vormen zij het Nieuwe Pantheon. Slechts Morvus bleef over als de laatste god van het Oude Pantheon.

Het Nieuwe Pantheon

Het einde van de Godenoorlog werd het begin van een nieuw tijdperk, met een nieuwe jaartelling. Deze is begonnen bij het jaar 1 NP, wat staat voor Nieuw Pantheon. 

Door de prille connectie tussen Erumdar en het Nieuwe Pantheon is er nog weinig sprake van vaste symbolen of bekende mythen omtrent de goden. Zelfs voor religieuze autoriteiten is het soms nog zoeken naar wat de goden precies verlangen, al zullen zij deze onzekerheid zelden aan de massa’s tonen. Maar er zijn vele nieuwe vormen van aanbidding ontstaan en het Nieuwe Pantheon is inmiddels een geïntegreerd onderdeel van het leven op Erumdar geworden. Langzaamaan maken de ook goden zich steeds meer van zichzelf kenbaar: hun macht en grootsheid, maar ook hun grillen en gemoederen. 

Hier volgen de goden van Erumdar. Er bestaan geen andere goden dan deze. Alle goden die ooit waren hebben hun einde gevonden aan de hand van Zasyak.

Nyarayn, de waker van balans

De godin van balans, oneindigheid en neutraliteit en de jongste godheid uit het Pantheon. Omdat zij in Quon is ontstaan uit Destiny’s twee eerste creaties, is zij officieel benoemd tot de beschermgodin van het Keizerrijk Quon en wordt ze met name in Quon sterk aanbeden. Zij wordt aangeroepen voor hulp bij lastige keuzes, advies tijdens rechtszaken of bij een innerlijk conflict. 

Eridanus, de bewaarder van het mystieke

De god van mysteriën en magie. De raadselachtige visioenen en dromen die Eridanus naar zijn volgelingen stuurt, roepen vaak meer vragen op dan ze beantwoorden. Maar wie zich openstelt voor het mystieke, heeft de kans om dingen te zien die voor ieder ander verborgen blijven. Hij wordt aangeroepen bij het zoeken naar verborgen kennis of het aansturen van bijzondere, magische verrichtingen. 

Sorea, de moeder van schoonheid en liefde

De godin van de liefde, in al haar vormen. Sorea ontfermt zich over de liefde tussen twee minnaars, maar ook die van een ouder voor hun kind of een soldaat voor haar vaderland. Haar zegen wordt gevraagd bij een huwelijk en zij wordt aangeroepen voor vruchtbaarheid, gezonde geboortes, een gelukkige relatie en als de beschermvrouwe van huis en haard.

Aelis, de krijgsheer van kracht en overwinning

De god van strijd, eer en glorie. Aelis wordt aanbeden met woorden, maar vooral met daden. Het zijn veelal de meest eervolle en krachtige krijgers die zijn aanwezigheid voelen, maar ook zij die grote angsten moeten overwinnen menen Aelis te horen. Hij wordt aangeroepen voor en tijdens een gevecht, maar ook als steun voor alle andere soorten strijd, zowel fysiek als mentaal.  

Sybilla, de vrouwe van tijd en kennis

De godin van tijd en kennis. Zij ziet alles wat is geweest, wat is en wat zal komen. Wellicht is het de zwaarte van al die kennis, die ervoor zorgt dat Sybilla sinds haar ontwaken nauwelijks openbaringen of visioenen naar haar volgelingen heeft gestuurd. Zij wordt aangeroepen bij het ontrafelen van het verleden en het ontsluieren van de toekomst. 

Flora & Fauna, de hoeders van de natuur

De godheid van de planten en dieren, al wat leeft in de natuur. Flora & Fauna zijn één god, zij het met twee gezichten. Elk hoedt een ander aspect van de natuur, meestal in harmonie maar soms ook in conflict met zichzelf. Zij worden aangeroepen voor een goede oogst of krachtig vee, maar ook voor het behoud van de ongetemde natuur.

Maingra, de heerser der elementen

De god van vuur, aarde, water en lucht, de godin van het weer. Een wispelturige en temperamentvolle god die soms heimelijk Utopia verlaat om, vermomd als sterveling, vermaak te zoeken in Erumdar. Zij wordt aangeroepen voor een behouden vaart op zee, een vochtige periode voor de oogst, droog weer bij een veldslag, dat de bliksem tijdens een storm niet hun huis treft en meer. 

Morvus, de rustbrenger der zielen

De enige god van het Oude Pantheon die de Godenoorlog heeft overleefd. De zielen van de alle overledenen behoren hem toe; hij brengt ze te ruste in zijn rijk, maar men vermoedt ook dat hij in staat is om kwade zielen te straffen. Het oproepen van de doden wordt als een grote heiligschennis gezien, daar hun zielen Morvus toebehoren. Hij wordt aangeroepen door de stervenden, maar ook door nabestaanden die de overledenen rust gunnen. 

Nekef, de jonge dood

Een god die recent is opgestaan: hoe dit precies gebeurd is, is onbekend. Nekef concurreert direct met het domein van Morvus als rustbrenger der zielen en wordt om deze reden nog lang niet overal in Erumdar erkent of geëerd. Toch zijn er hier en daar stervenden die Nekefs naam prevelen en de Gouden Tempel in Quon erkent hem officieel als god. 

Godsdienst in het Keizerrijk Quon

In Quon neemt godsdienst een belangrijke plaats in de samenleving in: omdat het Oude Pantheon daar gestorven is en het Nieuwe Pantheon daar is opgestaan, heeft Quon zichzelf bestempeld tot het Keizerrijk der Goden. Alle religieuze zaken worden geleid vanuit de Gouden Tempel te Tri-Quon, de Sanctuarium Aurum, voorheen gewijd aan Aurus. De titel van Gouden Tempel/Sanctuarium Aurum wordt daarom ook gebruikt om de religieuze organisatie in Quon als geheel te duiden.

Sinds de openbaring van het Nieuwe Pantheon heeft de Sanctuarium Aurum getracht zich vlot aan te passen aan de grote veranderingen. Er moesten nieuwe Ordes worden opgericht, nieuwe tempels gebouwd en veel priesters van het Oude Pantheon zochten naar nieuwe goden die ze konden eren, zij het met pijn in hun hart. In samenspraak met de Senaat werd er een nieuw systeem opgezet om het Nieuwe Pantheon op een goed geordende manier te eren, bestaande uit de Praeca Prima, de Praeco en Praeca Magni en vele Praeco’s en Praeca’s

De Praeca Prima is de religieus leider van heel Quon, die zetelt in de Gouden Tempel te Tri-Quon. Op dit moment is dat de heilige Lydia de Genereuze

Een Praeco of Praeca Magnus is de religieus leider van een landerij. Zij zijn gewijd aan alle goden van het Nieuwe Pantheon en begeleiden de inwoners en adel van hun gebied op spiritueel vlak. 

Een normale priester draagt de titel Praeco of Praeca en is aan één god van het Nieuwe Pantheon gebonden. Zij genieten slechts een korte opleiding en zijn in grote getale in Quon te vinden. Een acoliet of priester in opleiding gaat onder de naam Novice.

Daarnaast zijn er door het hele land enkele Ordes der Paladijnen opgericht ter handhaving van de waarden waar de Nieuwe Goden voor staan.

-> Meer informatie over de goden van Erumdar 
-> Meer informatie over godsdienst in het Keizerrijk Quon


TERUG naar Quon Spelwereld